Werkwijze Stichting Dierkeur

Als onafhankelijke stichting beheert en verleent Stichting Dierkeur keurmerken voor bedrijven en organisaties die voor gezelschapsdieren en andere dieren (in nood) zorgen.

De beoordeling of een organisatie aan de eisen van het keurmerk voldoet wordt door tot keurmerkinspecteur opgeleide vrijwilligers  uitgevoerd. De Toetsingscommissie besluit op basis van het advies van de inspecteur over toekenning van de keurmerken.

Naast het zichtbaar maken van de professionaliteit van organisaties middels een keurmerk, bevordert Stichting Dierkeur de kennisontwikkeling en kennisuitwisseling bij aangesloten organisaties. De stichting vraagt aandacht voor belangrijke ontwikkelingen binnen beleidsterreinen, die het werk van de aangesloten organisaties raken.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar het organisatiedocument.

Keurmerkdragers worden aan een gedragscode gehouden.

Missie en doel

Missie

De Stichting Dierkeur heeft als missie en ontleent haar bestaansrecht aan het aantonen en verbeteren van het kwaliteits- en professionaliteitsniveau van organisaties binnen de dierenhulpverleningsketen en activiteiten die daar nauw mee verbonden zijn.

Hiermee richt de stichting zich op het verder professionaliseren van de werkwijze en het gedrag van hulpverleners, verzorgers en anderen die bedrijfsmatig met (gezelschaps-)dieren bezig zijn. De stichting faciliteert aangesloten organisaties bij het aantonen van de kwaliteit van hun dienst aan hun afnemers en opdrachtgevers. Veelal zijn dit gemeenten, andere overheidsdiensten en burgers.

Doel

Het doel van de stichting is het onafhankelijk en objectief ontwikkelen, beheren, verlenen en onderhouden van keurmerken aan organisaties waar dierenwelzijn en een maatschappelijk verantwoorde manier van omgaan met dieren belangrijke thema’s zijn. Daarnaast is het bevorderen van samenwerking van organisaties, instellingen en bedrijven binnen de keten dierenhulpverlening en dierenwelzijn in Nederland van belang.

De ambitie is om zich als volwaardig gesprekspartner te ontwikkelen op gebied van vervoer, opvang en verzorging van dieren (in nood), evenals het op een maatschappelijk verantwoorde manier van omgaan met (gezelschaps-) dieren.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door haar diensten tegen een kostendekkende vergoeding aan te bieden. Kostenbeheersing is daarbij maar een van de facetten in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Historie en aanleiding

Het keurmerk Diervervoer is ontstaan als onderdeel  van het Convenant Dierennoodhulp, dat eind 2011 werd getekend door (toen) Ministerie van Landbouw (nu Economische Zaken), Ministerie voor Veiligheid en Justitie, de Dierenbescherming, de Federatie Dierenambulances Nederland en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

In het kader van dit convenant is er uitwerking gegeven aan de vraag van de overheid om de  betrouwbaarheid en professionaliteit van vervoersdiensten aantoonbaar worden gemaakt. Aan de ontwikkeling van de keurmerkcriteria hebben naast convenantpartijen ook gespecialiseerde dierenopvangcentra en diverse dierenambulance-organisaties meegewerkt. Voor het beheer van het keurmerk Diervervoer is de stichting Dierkeur opgericht.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de position paper.